Skip to content Skip to footer

Din pålitliga samarbetspartner för storskaliga byggprojekt.

Nexcon, grundat år 2023 som en expansion av Hansson Hus AB, är resultatet av dedikerade medarbetares strävan att möta den ökande efterfrågan på högkvalitativa byggtjänster. Vårt huvudkontor befinner sig i tät anslutning till moderbolaget i Ulricehamn, Västra Götaland.

Vi verkar framför allt i och omkring Mälardalen men ser oss som det självklara valet för stora byggprojekt i hela landet.

Vi är stolta över att ha vuxit fram ur Hanssons Hus AB och har etablerat Nexcon som ett strategiskt komplement inom koncernen. Detta ger oss möjligheten att erbjuda en heltäckande lösning för fastighetsutvecklare i hela landet. Vårt erfarna team, bestående av såväl administrativa som produktionsbaserade medarbetare, arbetar tillsammans för att skapa kvalitativa slutprodukter till konkurrenskraftiga priser.

Tryffelvägen i Uppsala. Vinnare av kommunens arkitekturpris 2021.
Drabanten i Väsby på uppdrag av Sveafastigheter.

Vi strävar efter att vara er långsiktiga samarbetspartner och bygga starka relationer baserade på ömsesidig respekt och förtroende. Vi riktar oss till större fastighetsutvecklare och ser fram emot att vara delaktiga redan från projektens tidiga skeden för att säkerställa optimala slutresultat.

Nexcon har en tydlig ambition att leverera högkvalitativa slutprodukter samtidigt som vi aktivt bidrar till koncernens övergripande hållbarhetsmål. Vi tror på att skapa värde inte enbart genom kvalitativa byggnationer, utan även genom att vara ansvarsfulla samhällsaktörer.

AFFÄRSSTRATEGI

NEXCON ska på ett ansvarsfullt sätt gentemot beställare och miljö utföra totalentreprenad av större bostadsprojekt, vårdboenden och lokalanpassningar runtom i Sverige.

Vi erbjuder en helhetslösning för fastighetsutvecklare där vi vill få vara med i så tidigt skede som möjligt för att kunna leverera den optimala slutprodukten för beställaren att förvalta. Vi verkar i hela Sverige och vi vill att sättet vi arbetar på, och att projekt som vi slutfört, ska skapa ringar på vattnet och vara vår främsta kanal för att marknadsföra oss själva. Vår ambition är att skapa kvalitativa slutprodukter till ett konkurrenskraftigt pris samtidigt som vi följer våra hållbarhetsmål.

Vår affärsstrategi är förankrad i principen att producera med långsiktigt hållbara värden genom samtliga skeden i vår organisation. Vi eftersträvar totalkvalitet, från start till mål i våra projekt och att ha en personalstyrka som inte bara är engagerad och kompetent utan även välmående och känner att vi är arbetsgivare med schyssta villkor och högt i tak. För oss är det av yttersta vikt att involvera medarbetare från samtliga nivåer och avdelningar i beslutsprocessen för att främja engagemang och skapa en enhetlig vision. Genom samarbete, engagemang och medvetenhetsutveckling strävar vi inte enbart efter att vara en pålitlig totalentreprenör för våra beställare, utan även att vara en attraktiv arbetsgivare i branschen.

Vår operativa inriktning grundar sig på fyra fokusområden som vi strävar efter att konsekvent förverkliga:

Vi vill leverera projekt som kännetecknas av nytänkande och långsiktigt hållbara lösningar, vilka samtidigt upprätthåller en hög kvalitetsstandard.

Vår framgång är beroende av vår personal. Vi strävar efter att vara en arbetsgivare som inte bara erbjuder schyssta villkor utan också främjar en arbetsmiljö där vi fokuserar på att ständigt utveckla och stödja våra medarbetares kompetens och välbefinnande.

Vi prioriterar säkerheten för alla som befinner sig i och omkring våra arbetsområden. Genom att implementera och upprätthålla en hög säkerhetsstandard skapar vi en arbetsmiljö där varje individ kan känna sig trygg.

Vi är engagerade i att vara resurseffektiva och att minska vår koldioxidpåverkan genom hela vår värdekedja. Från planeringsprocessen och bygglov till projektering, produktion, överlämning och förvaltning strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan.

Genom att fokusera på dessa områden förstärker vi inte bara vår övergripande hållbarhetsstrategi utan befäster också vår ställning som en aktör som tar ansvar för samhälle, personal och miljö.

Vi strävar efter att vara er långsiktiga samarbetspartner och bygga starka relationer baserade på ömsesidig respekt och förtroende. Vi riktar oss till större fastighetsutvecklare och ser fram emot att vara delaktiga redan från projektens tidiga skeden för att säkerställa optimala slutresultat.

Nexcon har en tydlig ambition att leverera högkvalitativa slutprodukter samtidigt som vi aktivt bidrar till koncernens övergripande hållbarhetsmål. Vi tror på att skapa värde inte enbart genom kvalitativa byggnationer, utan även genom att vara ansvarsfulla samhällsaktörer.

HÅLLBARHETSPOLICY

En helhetssyn på långsiktig byggnadsproduktion är av stor betydelse för oss på Nexcon. I ljuset av det ökande globala resursuttaget och framtidens demografiska och ekonomiska utmaningar ser vi det som självklart att ta ansvar och bidra till en hållbar utveckling. För oss är hållbarhetsarbetet inte en engångshändelse utan en kontinuerlig process som kräver ständig utveckling och förbättring. Med en genomgående röd tråd i hela organisationen där varje medarbetare känner sig delaktig och ansvarig strävar vi efter tydliga och ambitiösa långsiktiga och kortsiktiga mål, understödda av handlingsplaner som är strategiskt utformade för att göra konkret skillnad.

Syfte och Kommunikation

Hållbarhetspolicyn hos Nexcon har som syfte att skapa en ram för hur vi bedriver vårt hållbarhetsarbete. Den tjänar som en övergripande guide och ökar förståelsen för hur vi arbetar med hållbar affärsutveckling. Vi strävar också efter att inspirera våra intressenter att systematiskt arbeta med ständiga förbättringar inom hållbarhetsområdet.

Denna hållbarhetspolicy kommer att kommuniceras internt till alla medarbetare och göras tillgänglig för samtliga intressenter. Vår arbetsmetod är transparent, där vi respekterar våra intressenters behov och aktivt uppmanar dem att delta i vår hållbarhetsresa. Vi strävar efter att etablera samarbeten, identifiera gemensamma mål och arbeta tillsammans mot mer hållbara lösningar.

Vår Vision och Affärsidé

Vår vision:
Vi strävar efter att vara förgrundsfigurer och efterlämna totalkvalitet i alla våra projekt.
Fokusområden för att uppnå detta:
-Erbjuda och efterlämna projekt med nya och hållbara lösningar av hög kvalitet.
-Ha engagerad, kunnig och välmående personal, där vi är en arbetsgivare med schyssta villkor och högt i tak.
-Säkra arbetsplatser för alla som befinner sig i och omkring våra verksamhetsområden.
-Var resurseffektiva och minska vår CO2-påverkan genom alla led av vår värdekedja – från planprocess, bygglov, projektering, produktion, överlämning till förvaltning.

Vår Affärsidé:
Vi strävar efter att skapa varaktiga värden och sätta tydliga spår i allt vi gör. Detta uppnår vi genom ständig strävan efter totalkvalitet – från projektets start till mål och genom alla led i organisationen. Vi är övertygade om att detta kommer göra oss till den totalentreprenör som våra beställare återkommer till.

Våra Åtaganden, Minimikrav och Mål

För Nexcon är tydlighet en hörnsten, och vi strävar efter att göra ställningstaganden som inte bara representerar våra värderingar utan också vår strategi och organisation. Vår hållbarhetspolicy återspeglar vårt åtagande att följa alla lagar, förordningar och uppförandenormer som reglerar vår verksamhet, både nationellt och internationellt. Vi beaktar försiktighetsprincipen och strävar konstant efter förbättring.

Vi grundar vårt hållbarhetsarbete på Brundtlandkommissionens definition av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Här presenterar vi vår hållbarhetspolicy i enlighet med denna definition:

Övergripande:
Code of Conduct (CoC) – gäller för alla våra medarbetare, leverantörer, underentreprenörer och beställare. Vår uppförandekod förpliktar att vi och våra intressenter står bakom vår uppförandekod som bygger på FN:s Global Compact´s tio principer, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet. Denna uppförandekod utgår även från dokumenten ”Överenskommelse för att motverka mutor och korruption” (ÖMK), Byggföretagens Uppförandekod samt Samhällsbyggarnas etiska riktlinjer. Vi har även med miljömässiga krav som innefattar ständiga förbättringar inom relevanta områden.

Vi står bakom och har kartlagt relevanta mål som vi ska jobba med utefter FN:s globala hållbarhetsmål, 2030.

Ekonomisk Hållbarhet:
-Vi ska säkra långsiktiga affärer.
-Verksamheten ska präglas av hög affärsmoral, god affärssed, ansvarskännande, opartiskhet och systematiskt arbeta med anti-korruption i enighet med det som står skrivet i vår CoC.
-Vi ska arbeta för att leverera en totalkvalitet till våra beställare, och följer upp alla våra projekt enligt vår kvalitetsrapport.

Miljömässig Hållbarhet:
-Vi ska minska vår klimatpåverkan enligt GHG protokollets Scope 1,2 & 3
-Vi har skrivit under Byggföretagens färdplan för att vara klimatneutrala 2045
-Vi har ett systematiskt miljöarbete där vi följer upp våra projekt både på plats genom miljöronder och även centralt genom att mätningar, punktåtgärder och uppföljning.
-Vi ska jobba resurseffektivt genom hela vår värdekedja
-Vi ska bli mer cirkulära genom att alltid arbeta mot att minimera resursslöseri samt att minska vårt avfall och öka cirkulära flöden.

Social Hållbarhet:
– Vi ska bidra till ett jämställt samhälle. Samtliga medarbetare arbetar efter vår jämställdhetspolicy.
– Alla våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats, där ska alla följa vår arbetsmiljöpolicy.
– Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi följer upp våra projekt både på plats genom skyddsronder och centralt genom medarbetarundersökningar, utbildningar och aktiva åtgärder.
– Vi ser till våra medarbetares välmående och har ett aktivt säkerhetstänk, samt fokus på fysiskt och psykisk hälsa.

Ansvar, styrning och efterlevnad

Nexcons VD Jacob Juntorp är ansvarig för hållbarhetspolicyn. Policyn granskas årligen och uppdateras vid behov.

Det är vår hållbarhetsansvariga som är ansvarig för det strategiska hållbarhetsarbetet och att vår hållbarhetspolicy är kommunicerad till våra externa intressenter. Hållbarhetsansvarig är också ansvarig för att kommunicera och att utbilda personal om Nexcons hållbarhetspolicy, samt uppföljning av efterlevnad.

Vi har även en hållbarhetsgrupp inom koncernen, med representanter från samtliga avdelningar. Gruppen har ansvar att tillsammans med hållbarhetsansvarig, kommunicera och implementera hållbarhetspolicyn i det dagliga arbetet hos våra medarbetare.

Samtliga medarbetare har ett ansvar i att hålla sig a jour med vår hållbarhetspolicy med tillhörande dokument och att ha hållbarhetspolicyn integrerad och implementerad i sitt dagliga arbete.

VÅR VISION

Vi strävar efter att vara förgrundsfigurer och efterlämna totalkvalitet i alla våra projekt.
Fokusområden för att uppnå detta:
-Erbjuda och efterlämna projekt med nya och hållbara lösningar av hög kvalitet.
-Ha engagerad, kunnig och välmående personal, där vi är en arbetsgivare med schyssta villkor och högt i tak.
-Säkra arbetsplatser för alla som befinner sig i och omkring våra verksamhetsområden.
-Vara resurseffektiva och minska vår CO2-påverkan genom alla led av vår värdekedja – från planprocess, bygglov, projektering, produktion, överlämning till förvaltning.

VÅR AFFÄRSIDE

Vi strävar efter att skapa varaktiga värden och sätta tydliga spår i allt vi gör. Detta uppnår vi genom ständig strävan efter totalkvalitet – från projektets start till mål och genom alla led i organisationen. Vi är övertygade om att detta kommer göra oss till den totalentreprenör som våra beställare återkommer till.

Kontakt

Jacob Juntorp
VD
jacob@nexconab.se

Oskar Landström
Byggchef
oskar@nexconab.se

Christofer Juntorp
Operativ chef
christofer@nexconab.se

Här nedan har du vårt kontaktformulär för allt från övriga frågor till jobbansökningar.

Entreprenör/leverantör

Registrera dig som leverantör till oss för att ta del av våra förfrågningar och upphandlingar eller utförande av projektering.

Jobbansökningar

Vi är alltid på jakt efter duktiga medarbetare. Skicka in din ansökan via formuläret här nedanför med CV bifogat.

    NEXCON COMPANY AB –
    NYGATAN 4,
    52334 ULRICEHAMN

    FÖLJ OSS
    id06